بررسی رابطه سرسختی و سبک‌های اسناد با راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تعامل سرسختی و سبک‌های اسناد در پیش بینی راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روانی بود. شرکت کنندگان در تحقیق 361 (‌195 مرد، 166 زن‌) دانشجو با دامنه سنی 19 تا 49 سال (با میانگین سنی 81/26 و انحراف استاندارد 42/6) بودند. عمده نتایج حاصل از تحقیق بدین شرح است‌: (الف) سرسختی و سبک اسناد خوشبینانه پیش بینی کننده معناداری برای سلامت روانی بودند (ب) سرسختی و سبک‌های اسناد مقدار معناداری از واریانس راهبرد مقابله‌ای مسئله مدار را تبیین نمودند، همچنین همبستگی‌های نیمه تفکیکی نشان داد که سبک اسناد خوشبینانه متغیر نیرومندتری جهت پیش‌بینی راهبرد مقابله‌ای مسئله مدار در مقایسه با دو متغیر دیگر تحقیق (سرسختی و سبک اسناد بدبینانه) محسوب می‌شود (ج) سبک اسناد بدبینانه و سرسختی به طور معناداری در پیش بینی راهبرد مقابله‌ای هیجان‌مدار دخیل بودند. در این تحقیق، سبک اسناد خوشبینانه پیش‌بینی معناداری از راهبرد مقابله‌ای هیجان مدار به عمل نیاورد. یافته‌های تحقیق حاضر تلویحات کاربردی برای کلیه متخصصان و محققان علاقمند به موضوع کاهش استرس و ارتقاء سطح سلامت روانی میان جامعه دانشجویی در بر دارد. 

کلیدواژه‌ها