بررسی رابطه بین منبع کنترل (درونی- بیرونی) مدیرا ن مدارس با سبک‌های تصمیم گیری (آمرانه- مشارکتی) آنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.

چکیده

سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین منبع کنترل مدیران مدارس متوسطه مدارس بجنورد با سبک‌های تصمیم گیری (آمرانه- مشارکتی) آنان رابطه وجود دارد ؟
جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 89- 1388 می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول جرسی و مورگان 56 نفر انتخاب شد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگزینی بوده است.
جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد منبع کنترل راتر دارای 29 سؤال دو گویه ای و پرسشنامه سبک مدیریت فرد لوتانز که دارای 35 سؤال بوده که بر اساس مقیاس لیکرت قابل نمره‌گذاری است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS، روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون خی دو‌) و همبستگی پیرسون استفاده شده است.
یافته های پژوهش نشان می‌دهد که بین منبع کنترل (‌درونی- بیرونی‌) مدیران مدارس متوسطه بجنورد با سبک‌های تصمیم‌گیری آنان (‌آمرانه- مشارکتی‌) در سال تحصیلی 89- 1388 در سطح اطمینان 95% رابطه معنی دارو مستقیم وجود دارد.
همچنین از فرضیه‌های فرعی، فرضیه دوم پژوهش که نشان دهنده رابطه بین منبع کنترل درونی مدیران و سبک تصمیم‌گیری مشارکتی است و فرضیه سوم پژوهش که نشان دهنده رابطه بین منبع کنترل بیرونی مدیران با سبک تصمیم‌گیری آمرانه است مورد تأیید قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها