هوش معنوی: دیدگاه‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

چکیده

در مقاله حاضر پس از مقدمه‌ای در مورد روان شناسی دین یکی از جدیدترین مفاهیم مطرح شده در این حوزه یعنی هوش معنوی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در سال‌های اخیر مفهوم هوش تنها به عنوان یک توانایی شناختی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به حوزه‌های دیگری مانند هوش هیجانی، هوش طبیعی، هوش وجودی و هوش معنوی گسترش یافته است. چهار چوب نظری هوش معنوی و مؤلفه‌های آن مطرح و چالش‌های که در رابطۀ با این مفهوم جدید در روان شناسی وجود دارد مورد بحث قرار گرفته است. بعضی از مؤلفه‌های آن با متون اسلامی و ادبی مطابقت شده است و در پایان سؤال‌های برای مطالعات و تحقیقات بیشتر در آینده مطرح شده است. 

کلیدواژه‌ها