رابطه‌ی جوّ نظام آموزش عالی و پرورش روحیه‌ی کارآفرینی دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 f

2 عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء (س).

چکیده

جوّ سازمانی انعکاسی از ارزش‌ها و عقاید در محیط کار است که تأثیرات معنی‌داری بر رفتار کارکنان می‌گذارد. این پژوهش به بررسی رابطه‌ی جوّ نظام آموزش عالی و پرورش روحیه‌ی کارآفرینی دانشجویان پرداخت. روش پژوهش توصیفی _همبستگی بود و مشارکت کنندگان 364 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسشنامه‌ی جوّ سازمانی و کارآفرینی بود، برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون‌های همبستگی و رگرسیون گام به گام با نرم‌افزار Spss استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد فرضیه‌های 1 و 3 و 4 و 5 و 6 تأیید شدند و فرضیه 2 رد شد. یافته‌های پژوهش نشان داد بین جوّ باز- ایجاد روحیه بالا، صمیمیت و پرورش روحیه کارآفرینی و فعالیت‌های خلاقانه دانشجویان رابطه‌ی مثبتی وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها