رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده

در سازمان‌های نوین استقرار تفکر کارآفرینی و استفاده از آن امری اجتناب‌ناپذیر است. و بینش و توانایی مؤسسان است که عامل تولد و مرگ سازمان‌هاست. پرورش و تقویت روحیه کارآفرینی در سازمان مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب است و یکی از بسترهای لازم ساختار و تشکیلات سازمانی مناسب می‌باشد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف مشخص کردن و شناسایی ابعادی از ساختار سازمانی که می‌توانند با کارآفرینی سازمانی رابطه داشته باشند انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی پیمایشی از انواع همبستگی بوده و نیز از لحاظ ماهیت مسأله و هدف تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری در این پژوهش شامل 193 نفر از کارکنان و کارشناسان دارای تحصیلات دانشگاهی می‌باشد که تعداد 130 نفر از آنها به وسیله فرمول‌های آماری به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید تا فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت فرضیات مورد تأیید قرار گرفت و نتایج پژوهش حاکی از این بود که پیچیدگی و رسمیت و تمرکز با کارآفرینی سازمانی رابطه معکوس (منفی) دارند. و در بین سه متغیر تمرکز بیشترین ارتباط و پیچیدگی کمترین ارتباط را با کارآفرینی سازمانی دارد. 

کلیدواژه‌ها