بررسی رابطه بین برخی عوامل اجتماعی با خوداثربخشی، رضایت شغلی و بهره‌وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و مهاباد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته مدیریت صنعتی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد مهاباد

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد.

چکیده

بدون شک نیروی انسانی درهر جامعه و سازمانی مهم‌ترین سرمایه آن محسوب می‌شود. همچنین بدون توجه به انگیزه‌ها و تمایلات درونی افراد درون یک سازمان، نیل به اهداف سازمانی نیز مشکل خواهد بود. لذا این تحقیق بر آن است که میزان رابطه بین برخی عوامل اجتاعی را با خود اثربخشی افراد (که عبارت از تصور و برداشت هر فرد از خودش در رابطه با اثر بخش بودن در محیط کار می‌باشد) در سازمان در مورد کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای مهاباد و ارومیه بررسی نماید. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که متغیر جنسیت تأثیری روی خوداثر بخشی کارکنان نداشته ولی عامل تحصیلات بر روی خود اثربخشی آنها مؤثر است. هم چنین نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنادار آماری بین متغیرهای میزان تطابق رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی، علاقه کارکنان به شغل مورد تصدی، حقوق و مزایا، میزان تبعیض در محیط کار، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری‌های سازمان، آزادی عملکرد کارکنان، رضایت شغلی و بهره‌وری سازمان می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها