بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ورودی سال تحصیلی 86-85

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، عضو هیأت علمی داشنگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

2 روانپزشک، روانپزشک کلینیک اعصاب و روان بیمارستان امام خمینی بهداری و بهداشت نفت آبادان

3 کارشناس روانشناسی بالینی، مشاور آموزش و پرورش آبادان

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی سلامت روانی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ورودی سال تحصیلی 86-85 انجام شده است.
روش: در این بررسی مقطعی – توصیفی، 554 دانشجو (366 زن، 188 مرد) که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی – 28 (GHQ-28) مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی پرسشنامه در یک بررسی جداگانه (شامل 80 نفر دانشجو)، و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرنباخ محاسبه گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t، تحلیل واریانس، و آزمون شفه صورت گرفت.
یافته‌ها: این بررسی نشان داد 5/55% از زنان، 4/34% از مردان، و در کل 7/47% از آزمودنی‌ها احتمالاً از سلامت روانی برخوردار نیستند. طبق نتایج به دست آمده بین زنان و مردان، مجردها و متأهل‌ها، علاقه‌مندی به رشته تحصیلی و بی‌علاقگی به رشته تحصیلی، و دانشجویان گروه‌های سنی مختلف، از نظر سلامت روانی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. اما بین دانشجویان بومی و غیربومی تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. همچنین داده‌های بدست آمده بیانگر روایی و پایایی مناسب برای GHQ-28 است.
نتیجه‌گیری: وجود بسیار بالای مشکلات بهداشت روانی در جمعیت جوان دانشجویی با توجه به نقش آنان در آینده جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین برنامه‌ریزی جهت ارتقاء بهداشت روانی آنان یک ضرورت است

کلیدواژه‌ها