بررسی میزان کاربرد ماتریس SWOT در عملکرد مدیران واحدهای بیمارستانی خدمات درمانی استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

یکی از نیازمندی‌های سازمان‌های امروزی، لزوم داشتن یک برنامه‌ریزی استراتژیک است تا با توفیق در آن تغییر اساسی در نحوه اجرای امور روزمره سازمان ایجاد شود. بنابراین لازم است تا هر سازمان و مؤسسه‌ای با بکارگیری مدل برنامه‌ریزیSWOT [1] فرصتها و تهدید های محیطی خود را شناخته و به خوبی تحصیل کند، سپس نقاط قوت و توانمندیها و نقاط ضعف خود را شناخته، سعی کند از طریق نقاط قوت و توانمندیها، زمینه استفاده از فرصتها را فراهم کند و آمادگی برخورد با تهدیدهای محیطی را بدست آورد، از سوی دیگر نقاط ضعف خود را به حداقل برساند.
در این مقاله ضمن بیان مفهوم swoT، ابعاد و شاخص‌های آن در بیمارستان‌های خدمات درمانی استان مازندران مورد بررسی و چالش قرار گرفته و در نهایت میزان اهمیت و اولویت هر یک از شاخص‌ها در عملکرد سازمان تعیین گردید. این تحقیق توصیفی و جامعه آماری آن کلیه مدیران و مسوولین واحد‌های بیمارستان‌های خدمات درمانی استان مازندران به تعداد 209 نفر و حجم نمونه با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان، 135 نفر می‌باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای به دست آمده است. برای گرد آوری داده‌ها از یک پرسشنامه دو بخشی چهار درجه‌ای باضریب پایایی 84/0 و برای تجزیه و تحلیل سؤال‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون آنوا و دانکن) استفاده شده است. و نتیجه این که تمامی حوزه‌ها یا ابعاد ماتریس نقش یکسانی در دستیابی به اهداف سازمان ندارند. 

کلیدواژه‌ها