رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره شغلی- دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد رفاه اجتماعی

4 دانشجوی کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی– دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

5 کارشناس روان شناسی عمومی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین سبک‌های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی قم است. جامعه مورد مطالعه شامل 16813 دانش‌آموز پسر دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی 87-1386 است و نمونه مورد مطالعه شامل260 دانش‌آموز می‌باشد که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پ‍‍ژوهش آزمون سبک‌های هویت برزونسکی(1989)، چک لیست بهداشت روانی کومار و پرسشنامه افسردگی بک (1999) بود. داده ها با آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج در سطح 99/. اطمینان نشان داد که رابطه بین سبک هویت اطلاعاتی با موفقیت تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار به دست آمد و از سوی دیگر بین سبک هویت اطلاعاتی با سبک هویت سردرگم، تعهد هویت، مشکلات روانی دوران بلوغ و افسردگی رابطه منفی و معنادار به دست آمد. هم چنین رابطه موفقیت تحصیلی با مشکلات روانی دوران بلوغ و افسردگی رابطه منفی و معنادار بود. بین سبک هویت سردرگم با مشکلات روانی دوران بلوغ و افسردگی رابطه مثبت و معنادار به دست آمد. بالاترین میزان تعهد هویت در سبک هویت هنجاری مشاهده شد و جالب آنکه تعهد هویت با مشکلات روانی دوران بلوغ رابطه مثبت و معنادار داشت یعنی دانش آموزانی که میزان تعهد هویت بالاتری داشتند از مشکلات روانی دوران بلوغ بیشتری برخوردار بودند. نتایج به دست آمده در این تحقیق با اکثر تحقیقات صورت گرفته پیشین از جمله تحقیقات برزونسکی همسو است. 

کلیدواژه‌ها