تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هویت دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

چکیده

واژه‌ی هویت در دنیای امروز ذاتاً در بحران است. از یک طرف به لحاظ گسترش ارتباطات، فراوانی ایده‌ها و از سوی دیگر به لحاظ جابجایی های جمعیتی، التقاط فرهنگها و تمدن‌ها. عصر جدید را عصر انقلاب در ارتباطات نامیده‌اند و روشن ترین نشانه این قرن، انفجار اطلاعات است. اما آیا این انفجار، لزوماً دربردارنده ی انرژی مثبت و بالنده برای رشد و تعالی انسان است و یا حاوی سموم خطرناک و تخریب‌گر؟ اکثر استفاده‌کنندگان از اینترنت و فناوری های نوین در ایران را، جوانان تشکیل مى‌دهند و حجم بالایى از مشترکان تلفن همراه نیز جوانان هستند. به این دلیل مطالعه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هویت دانشجویان می‌تواند، بخشی از پیامدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را آشکار سازد. بنابراین، مسأله اساسی که در این پژوهش مطرح می‌شود این است که: آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می‌تواند تأثیری بر هویت دانشجویان داشته باشد؟ این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است. جمعیت آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحدهای تنکابن، چالوس، آمل، بابل و ساری تشکیل می‌دهند و از بین آن‌ها تعداد 381 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب بر اساس جدول آماری کرجسی ـ مورگان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شد و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هویت تأثیر مثبت دارد. 

کلیدواژه‌ها