بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران و مدیریت زمان آنان در دبیرستانهای شهر بجنورد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران و مدیریت زمان آنان در مقطع متوسطه شهر بجنورد در سال 88-87 صورت پذیرفته است. که پایه نظری پژوهش حاضر تئوری مسیر- هدف رابرت هاوس از تئوری‌های اقتضایی می‌باشد به همین منظور سبک مدیریت به عنوان متغیر پیش بین و مدیریت زمان به عنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرار گرفته است.
   روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که محقق در شرایطی کاملاً طبیعی به مشاهده و گردآوری اطلاعات و سپس به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته است. جامعه آماری، مدیران مقطع متوسطه شهر بجنورد اعم از دولتی، غیرانتفاعی و شاهد شامل 49 نفر که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری طبق جدول کرچسی مورگان 44 نفر از آنان انتخاب گردیده است. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته سبک مدیریت با ضریب اعتبار 92/0 و از پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان ( کرمی مقدم، 1377) با اعتبار 86/0 و روایی محتوایی بالا استفاده شده است و به منظور توصیف فرضیات این پژوهش از جداول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های آماری (میانگین، انحراف استاندارد، نمودارهای ستونی و دایره‌ای) و همچنین به منظور استنباط نتایج از آزمونهای آماری (‌همسبتگی گشتاوری پیرسون، نمودار پراکنش، آزمون تی تست، آلفای کرونباخ و جداول افقی‌) با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که بین سبک مدیریت مدیران و مدیریت زمان در سطح اطمینان 95% رابطه وجود دارد. همچنین نتایج فرعی پژوهش بیانگر آن است که رابطه سبک آمرانه، حمایتی، مشارکتی و توفیق‌گرا با مدیریت زمان مدیران معنی‌دار می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها