بررسی اثربخشی آموزش تلقیح استرس (SIT) در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر زرند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش تلقیح استرس در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر زرند می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش‌آموزانی می‌باشند که در سال تحصیلی 87-86 مشغول تحصیل بودند. از این جامعه 24 نفر که نمره آنها در آزمون سنجش اضطراب امتحان ساراسون بالاتر از نقطه برش (12 به بالا) بوده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آموزش تلقیح استرس (sit) در 10 جلسه به اجرا درآمد و هر دو گروه 2 بار (پیش آزمون-پس آزمون) مورد آزمون و ارزیابی اضطراب امتحان قرار گرفتند. در تحقیق حاضر شش فرضیه مطرح بود که عبارتند از:
1-آموزش تلقیح استرس به صورت گروهی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه مؤثر است.
2-آموزش تلقیح استرس به صورت گروهی بر کاهش ترس و نگرانی از امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه مؤثر است.
3-آموزش تلقیح استرس به صورت گروهی بر کاهش تشویش و هیجان‌پذیری از امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه مؤثر است.
4-آموزش تلقیح استرس به گروهی بر کاهش نگرانی از شکست و ناکامی از امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه مؤثر است.
5- آموزش تلقیح استرس به گروهی بر افزایش اعتماد به نفس دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه مؤثر است.
6- آموزش تلقیح استرس به گروهی بر کاهش نگرانی از سرنوشت آینده دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه مؤثر است.
بعد از جمع آوری داده‌ها و اطلاعات و به منظور تحلیل داده‌ها از اختلاف نمره‌های به دست آمده به وسیله کم کردن نمره‌های پیش آزمون هر آزمونی از نمره‌های پس آزمون او و سپس محاسبه میانگین نمره‌ها برای هر دو گروه و سرانجام مقایسه میانگین‌های محاسبه شده به وسیله آزمون t مستقل مورد بررسی قرار گرفت.