بررسی دیدگاه‌های دبیران شهر تهران در مورد کار برد کامپیوتر در آموزش و رابطه آن با اضطراب کامپیوتر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی دیدگاه‌های دبیران دوره متوسطه نظری شهر تهران در مورد کاربرد کامپیوتر در آموزش و رابطة آن با اضطراب کامپیوتر انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران دوره متوسطه شهر تهران است که تعداد آن‌ها 14356 نفر می‌باشد و از میان آن‌ها 548 نفر شامل 282 مرد و 266 زن به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. داده‌های جمع‌آوری شده از اجرای آزمون اضطراب کامپیوتر، و پرسشنامه محقق ساختة تجربة کار با کامپیوتر و کاربرد کامپیوتر در آموزش با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کاربرد کامپیوتر برای آموزش براساس میزان تحصیلات، جنسیت و سابقه تدریس در بین دبیران متوسطه شهر تهران تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین میزان اضطراب کامپیوتر و کاربرد کامپیوتر در آموزش (مهارت‌های پیش از آموزش، مهارت‌های ضمن آموزش، مهارت‌های بعد از آموزش) در بین دبیران رابطه معنی‌دار و معکوس وجود دارد. اما بین میزان اضطراب کامپیوتر و جنسیت تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.
بر اساس یافته‌های پژوهش پیشنهاد شد که دبیران با دوره‌های آموزشی کامپیوتر و زبان انگلیسی تخصصی کامپیوتر آشنا شوند تا از طریق افزایش تجربة کار با کامپیوتر، شاهد کاهش اضطراب کامپیوتر و کاربرد کامپیوتر در مهارت‌های آموزشی پیش از آموزش، ضمن آموزش و بعد از آموزش باشیم.

کلیدواژه‌ها