بررسی رابطه بین میزان مهارت‌های مدیریتی مدیران و اثربخشی آنان در سازمان‌ها و ادارات کل دولتی شهرستان بجنورد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی- بیمارستان تأمین اجتماعی بجنورد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریتی مدیران و اثر بخشی آنان در سازمان‌ها وادارات کل دولتی شهرستان بجنورد در سال 87 می‌باشد. روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. مسأله اصلی تحقیق این است که، آیا رابطه‌ای بین میزان برخورداری از مهارت‌های مدیریتی مدیران و اثربخشی مدیران وجود دارد؟ که در قالب فرضیه اصلی با عنوان، بین مهارت‌های مدیریتی مدیران و میزان اثربخشی آنها رابطه وجود دارد، بیان شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1400 نفر از کارکنان ادارات کل مستقر در شهرستان بجنورد می‌باشند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی، نمونه مناسب با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به حجم 302 نفر انتخاب گردید و دو پرسشنامه محقق ساخته مهارت‌های مدیریتی و اثربخشی در اختیار آنان قرار گرفت. در این پژوهش برای برآورد اعتبار پرسشنامه پژوهش از روش آلفای کرونباخ بر روی افراد نمونه استفاده شده است. بر اساس نتایج نرم افزار آماری spss، ضریب همبستگی 97 درصد محاسبه گردید.
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل شاخص‌های آماری (رسم جدول فراوانی، درصد فراوانی، نمودارها) وهمچنین از آمار استنباطی (جداول افقی، آزمون پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون ساده و گام به گام) و نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که با توجه به مقدار کمترین سطح معناداری آزمون F که کوچکتر از 05/0 است بین مهارت‌های مدیریتی مدیران و میزان اثربخشی آنها رابطه وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها