بررسی رابطه کمال گرایی با افسردگی و عملکرد تحصیلی و رابطه دو متغیر اخیر با وضعیت اجتماعی اقتصادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کمال گرایی با افسردگی و عملکرد تحصیلی و رابطه دو متغیر اخیر با وضعیت اجتماعی اقتصادی دانشجویان می‌باشد. به این منظور تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، به نسبت مساوی از هر دو جنس انتخاب و پرسشنامه‌های کمال‌گرایی، افسردگی و عملکرد تحصیلی را تکمیل کردند. نتایج تحلیل آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین متغیر کمال گرایی با متغیرهای افسردگی و عملکرد تحصیلی بترتیب همبستگی مثبت و منفی معنی‌دار وجود دارد. بین متغیرهای تحصیلات پدر و درآمد خانواده با افسردگی همبستگی منفی معنی‌دار و بین متغییر تعداد اعضاء خانواده با افسردگی همبستگی مثبت معنی‌دار وجود دارد. بین متغییرهای تحصیلات پدر و درآمد خانواده با عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت معنی‌دار و بین متغییر تعداد اعضاء خانواده و عملکرد تحصیلی همبستگی منفی معنی‌دار وجود دارد. ضرایب همبستگی بین متغییرهای پژوهش همگی در سطح (01/0 P<) معنی‌دار می‌باشند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد: متغیرهای کمال گرایی و تعداد اعضاء خانواده تاثیر مثبت معنی‌دار، و متغیرهای تحصیلات پدر و درآمد خانواده تاثیر منفی بر افسردگی دانشجویان داشته است اما ضریب متغیر درآمد خانواده از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. همچنین متغیرهای کمال‌گرایی و تعداد اعضاء خانواده تاثیر مثبت معنی‌دار ( 001/0 P<) و متغیرهای تحصیلات پدر و درآمد خانواده نیز تاثیر منفی معنی‌دار (001/0 P<) بر افسردگی دانشجویان داشته است. 

کلیدواژه‌ها