بررسی استانداردهای حرفه‌ای روسای دانشگاه‌ها به منظور ارائه چارچوب مناسب برای ارتقای کیفی مدیریت آموزش عالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی استانداردهای حرفه‌ای روسای دانشگاهها (به وی‍ژه در حوزه آموزش) و به منظور ارائه چارچوب مناسب برای ارتقای کیفی مدیریت آموزش عالی انجام گرفته است. دراین مطالعه سه سئوال بنیادی مورد بررسی قرارگرفته است:
1-استانداردهای حرفه‌ای روسای دانشگاهها کدام است ؟
2-الگوی مناسب برای ارتقای استانداردهای حرفه‌ای رؤسای دانشگاهها کدام است ؟
3-درجه تناسب الگوی پیشنهادی از نظر متخصصان آموزش عالی کدام است؟
این پژوهش از نوع توصیفی است و برای اجرای آن از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاههای: فردوسی مشهد، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9 (خراسان)، بیرجند و سبزوار تشکیل می‌دهند، که تعداد کل آنها بر اساس آمار اخذ شده در تاریخ مهرماه 1386، 1500 نفر می‌باشد، که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای – نسبی تعداد 97 نفر انتخاب شدند.
برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه محقق ساخته (یک پرسشنامه بازپاسخ از طریق فن دلفی و دو پرسشنامه بسته پاسخ با طیف لیکرت) استفاده شده است که پس از تعیین روائی و پایائی در اختیار نمونه آماری قرار گرفته است.
برای تحلیل اطلاعات و داده‌ها در بخش توصیفی از جدول توزیع فراوانی و درصد و در بخش استنباطی از آزمون‌های t همبسته، کی دو فریدمن و نسبت بهره‌گیری شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Minitab و نرم‌افزار Lisrel انجام گرفته است.
 از جمله نتایج پژوهش حاضر، این که:
1-وضعیت موجود استانداردهای حرفه‌ای (دانش مهارت، توانایی و نگرش و گرایش) روسای دانشگاه‌های مورد مطالعه در حد مطلوبی نیست.
2-از نظر برخورداری روسای دانشگاههای مورد بررسی از استانداردهای حرفه‌ای در وضع موجود، مولفه‌های مهارت و توانایی، دارای رتبه اول، بعد از آن در رتبه دوم مولفه نگرش و گرایش قرار دارد و در درجه سوم مولفه دانش قرارگرفته است.
3-از نظر وضع مطلوب و مورد انتظار استانداردهای حرفه‌ای روسای دانشگاهها، مولفه نگرش و گرایش دارای بیشترین اهمیت، مولفه مهارت و توانایی در درجه دوم و مولفه دانش در رده سوم قرارگرفته است

کلیدواژه‌ها