میزان آگاهی معلمان دوره راهنمائی از مبانی برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری به منظور ارائه الگوی عملی جهت ارتقای دانش و مهارتهای آنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری علوم تربیتی واحدعلوم و تحقیقات تهران

2 دکتری روانشناسی عضو هیئت علمی علوم و تحقیقات تهران – استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی معلمان دوره راهنمائی از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری به منظور ارائه الگوی عملی جهت ارتقای دانش و مهارت‌های آنان است. روش انجام پژوهش زمینه‌ای است و جامعه آماری کلیه معلمان شاغل به تدریس در مدارس راهنمائی شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 88 – 87 است، نمونه آماری 186 نفر از معلمان زن و مرد می‌باشند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق از ابزار آزمون محقق ساخته (حاوی 40 سؤال چهار گزینه‌ای) استفاده شده است.
داده‌ها در دو سطح توصیفی (با استفاده از جداول توزیع فراوانی، در صد، میانگین) و استنباطی (با استفاده از آزمون x2 و با نرم افزار Spss مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. عمده ترین یافته‌های پژوهش این است که میزان آگاهی معلمان دوره راهنمائی از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری با کسب میانگین 4/11 (در مقیاس 20 نمره‌ای) در حد متوسط است. و همچنین چون مقدار x2 به دست آمده در سطح اطمینان 95 درصد از مقدار x2 جدول بزرگتر است بنابراین پراکندگی پاسخ‌ها واقعی است و بین فراوانی پاسخها مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنی دار است. لذا می توان گفت که آگاهی معلمان دوره راهنمائی از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری در حد متوسط است

کلیدواژه‌ها