بررسی علل تعارض در بین کتابداران کتابخانه‌های مؤسسات آموزش عالی مستقر در استان‌های خراسان شمالی- رضوی- جنوبی و نقش آن در رضایت شغلی آنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

یکی از موضوعاتی که در مدیریت سازمان‌ها بسیار حائز اهمیت است مدیریت تعارض درون سازمانی است و تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی فراوانی روی افراد و سازمان بر جای می‌گذارد، استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب شکوفایی و در نتیجه افزایش رضایت شغلی کارکنان است. در کتابخانه نیز به عنوان سازمانی پویا همیشه امکان تقابل و تعارض بین کتابداران وجود دارد.
در این پژوهش سعی شده است بررسی گردد که با توجه به جو فرهنگی، اجتماعی، سیاسی اقتصادی حاکم بر کتابخانه‌ها چه عواملی سبب ایجاد تعارض شده است و این تعارضات چه تأثیری بر رضایت شغلی افراد به جای گذاشته است؟ این پژوهش از نوع پیمایشی است که برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است.
جامعه پژوهش را کلیه کتابداران کتابخانه‌های مؤسسات آموزش عالی مستقر در استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی تشکیل می‌دهند که تعداد آنها 80 نفر (64% زنان) است. نتایج حاکی از آن بود بین ساختار کتابخانه و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود دارد بین تعارض در محیط کتابخانه و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. بین وجود ساختار کتابخانه و رضایت شغلی مدیران رابطه معناداری وجود دارد. بین وجود تعارض در محیط کار کتابخانه و رضایت شغلی مدیران رابطه معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها