بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر وب (وبلاگ) با رویکرد حل مساله بر رشد تفکر منطقی در دانشجویان رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر وب (وبلاگ) با رویکرد حل مساله بر رشد تفکر منطقی دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل است. داده‌های لازم در این مطالعه از طریق پرسشنامه تفکر منطقی که توسط کمبر و همکاران براساس نظریه مزیرو طراحی شده است بصورت پیش آزمون و پس آزمون از دو گروه آزمایش و کنترل که هر کدام 15 نفر بودند جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌های بدست آمده نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری از نظر سطح تفکر در سه مقوله درک و فهم، تامل و تفکر و تفکر انتقادی وجود دارد و در آزمون t در سطح 05/0 معنی‌دار است و این نشان می‌دهد که یادگیری مبتنی بر وبلاگ بر رشد تفکر منطقی دانشجویان تأثیر دارد.