ارزیابی کیفیت آموزش: رویکردی مشارکت محور برای مقابله با چالشهای فراروی نظام مدیریت آموزش عالی غیردولتی در هزاره سوم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و رئیس واحد نکا

چکیده

هدف از این پژوهش اجرای ارزیابی درونی کیفیت به عنوان رویکردی مطمئن برای نظام مدیریت آموزش عالی غیردولتی در گروه آموزش ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به منظور آشکار کردن جنبه‌های مختلف کیفیت نظام گروه آموزشی مورد مطالعه و تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی آن بود. روش تحقیق مورد استفاده از لحاظ هدف تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل پنج زیر جامعه: مدیر گروه، هیات علمی، دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و مسئولان کتابخانه؛ و ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه، مصاحبه و چک لیست بوده که سوالات آنها با توجه به رسالت و اهداف گروه، عوامل، ملاکها و نشانگرهای مناسب برای ارزیابی کیفیت گروه مورد مطالعه تدوین شده است. روایی ابزارهای مورد استفاده با استفاده از روایی محتوا و پایایی ابزارها با ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده است یافته‌های این پژوهش در یک جمع‌بندی کلی حاکی از آن است که کیفیت گروه آموزش ریاضی با شاخص14 /2 در مقیاس لیکرت در سطح نسبتاً مطلوب می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها