بررسی ارتباط بین موسیقی و میزان اضطراب در دانش آموزان دبیرستان های تلاش شهرستان بجنورد 1387

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس بهداشت عمومی

3 مدرس هنری

چکیده

 ضریب انحراف پذیری موسیقی از تمام هنرها بیشتر است، ضمن آنکه جوانان عمده ترین مصرف کنندگان موسیقی که تولید کننده هم می‌باشند؛ به مصرف موسیقی تمایل دارند و بدان پایبند هستند. نغمه‌های موسیقی بر حسب ترکیب فواصل و ریتم دارای ارتعاشات خاصی هستند که با تحریک ارتعاشات سلولهای عصبی احساس و انگیزه‌ای را تقویت و یا منتقل می‌سازند. در عرصه موسیقی در دنیا سبک‌های بسیاری ابداع شده اند، خصوصیات و اثرات این سبک‌‌ها بر سلامتی و ذهن و روان بسیار متفاوت می‌باشد. اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه جوامع، به عنوان یک پاسخ مناسب و سازگار تلقی می‌گردد. در جریان رشد، کودکان و نوجوانان طیف وسیعی از اضطراب‌ها را تجربه می‌کنند.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی ارتباط بین موسیقی و اضطراب در بین دانش آموزان انجام شده است. برای 445 دانش آموز (232 پسر و 208 دختر) از دبیرستان‌های تلاش پرسشنامه موسیقی و پرسشنامه اضطراب صفت-حالت اشپیل برگر در دبیرستان و کلاس‌های درس دانش‌آموزان تکمیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تی تست و کای دو استفاده شده است.
نتایج: میزان علاقه مندی به موسیقی در دانش آموزان زیاد ولی میزان آشنایی کم و متوسطی با موسیقی برخوردارند. رابطه بین میزان علاقه مندی به موسیقی و اضطراب حالت و صفت در پسران معنی‌دار می باشد، و آشنایی با موسیقی با اضطراب صفت در دختران رابطه معنی‌دار آماری دارد.
 

کلیدواژه‌ها