بررسی اثر اجرای برنامه درسی با بهره‌گیری از قصه گویی و نمایش (خلاق) بر خلاقیت و یادگیری دانش‌آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی منطقه 5 شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 d

چکیده

پژوهش حاضر، تحت عنوان «بررسی اثر اجرای برنامه درسی با بهره‌گیری از قصه‌گویی و نمایش (خلاق) بر خلاقیت و یادگیری دانش‌آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی منطقه 5 شهر تهران» اهداف زیر را دنبال می‌کند.
بررسی تأثیر اجرای برنامه‌های درسی با بهره‌گیری از قصه‌گویی و نمایش (خلاق) بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی و ارائه پیشنهادهای مناسب به مسئولان و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی بر اساس یافته‌های حاصل از تحقیق، روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانش‌آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی منطقه 5 شهر تهران، در سال تحصیلی 87-86 است.
نمونه آماری تحقیق، کلیه دانش‌آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی مدرسه شهدای شهرک چشمه می‌باشند، که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تک مرحله‌ای به تعداد (63 نفر) انتخاب شدند.
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، از طریق اجرای فرم (A) تصویری آزمون خلاقیت تورنس[1] جمع‌آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t-test) مستقل صورت گرفته است.