اثربخشی معنا درمانی به شیوه‌ی گروهی در افسردگی بیماران مولتی پل اسکلروزیس (ام.اس.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خاتم

چکیده

هدف این پژوهش کاهش افسردگی افراد دچار به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس.) به شیوه‌ی معنا درمانی گروهی است. پایه‌ی نظری این بررسی معنی درمانی فرانکل است. فرانکل بر این باور است انسان وقتی با وضعی تغییر ناپذیر روبروست، مانند بیماری درمان ناپذیر این فرصت را یافته است که به عالی‌ترین و ژرف‌ترین معنای زندگی دست یابد. مفهوم‌های بنیادین این نظریه: معنی جویی، معنای زندگی، آزادی و مسئولیت، معنای عشق،‌ معنای رنج، معنای مرگ، و حضور خدا در ناخودآگاه است. پیشینه‌ی پژوهش‌های انجام شده در این زمینه،‌ گویای سودمندی این دو شیوه در کاهش افسردگی بیماران جسمی بوده است.
برای آزمون اثربخشی این شیوه در کاهش میزان افسردگی، بیست و چهار نفر از بیماران ام.اس. برگزیده شدند و به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در نشست‌های گروهی معنی درمانی شرکت کردند و گروه کنترل از فرایند درمان دور نگه داشته شدند. میزان افسردگی هر دو گروه به وسیله‌ی پرسشنامه‌ی افسردگی بک، سه بار (پیش آزمون، پس آزمون، و آزمون پیگیری) سنجش شد. برایند این پژوهش افزون بر تایید چارچوب نظری، گویای اثر بخشی معنی‌دار گروه درمانی به شیوه‌ی معنی درمانی در کاهش افسردگی بیماران ام.اس. است. بر اساس این پژوهش پیشنهاد می‌شود برای کاهش افسردگی بیماران ام.اس. چندگانه از مشاوره‌ی گروهی به شیوه‌ی معنادرمانی بهره گرفته شود

کلیدواژه‌ها