بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن باخصوصیات جمعیت شناختی آنها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مطالعه اثر جنسیت، تخصص، و تحصیلات بر هوش هیجانی مدیران است. در این تحقیق میزان هوش هیجانی مدیران دوره‌های مختلف تحصیلی و ارتباط آن با خصوصیات جمعیت شناختی آنها بررسی شده است.
روش: روش پژوهش توصیفی است. نمونه آماری این پژوهش تعداد 140 نفر از مدیران دوره‌های مختلف تحصیلی آموزش و پرورش ساری هستند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از بین جامعه آماری، بر اساس جدول تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه یا جدول کرجسی و مورگان، انتخاب شدند. از پرسشنامه جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. پرسشنامه شامل دو قسمت بود: مشخصات جمعیت شناختی مدیران و پرسشنامه هوش هیجانی. نتایج: نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان که:
1- هوش هیجانی مدیران دوره‌های مختلف تحصیلی، متفاوت نیست (5%P>، 774/0=م F).
2- هوش هیجانی مدیران با تجارب مدیریتی مختلف، متفاوت نیست (5%P>، 305/1=م F).
3- هوش هیجانی مدیران زن و مرد متفاوت است(5%P<، 851 /2=مt).
4- هوش هیجانی مدیران متخصص با مدیران غیرمتخصص متفاوت است(5%P<، 148 /3=مt).
5- هوش هیجانی مدیران با تحصیلات مختلف متفاوت نیست (5%P>، 185/0=م F).
6- هوش هیجانی مدیران با سنین مختلف متفاوت نیست (5%P>، 347/0=م F).
بحث: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت که هوش هیجانی از مؤلفه‌های ضروری مدیریت و رهبری است. آموزش، تخصص، و گذراندن دوره‌های آموزش هوش هیجانی در رشد و استفاده مناسب از آن در محیط کار مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها