ارتباط بین سبکهای مطالعه و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

2 استادیار دانشگاه خوراسگان- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سبک‌های مطالعه و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخته است. بدین منظور 373 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان به روش نمونه‌گیری تصادفی سهمی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه سبک‌های مطالعه (RASI)، تایت و انتوایستل (1995) و پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی (ISM)، مک اینرنی و وینکالایر (1994) که در ایران پایایی آن80/0 به دست آمده بود، استفاده شده است. روش پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش، همبستگی بوده است. جهت تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که بین سبکهای مطالعه (سطحی، عمقی، راهبردی، آگاهی فراشناختی و خودباوری تحصیلی) و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری در سطح (01/0)>Pوجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها