تحلیلی بر خطابه‌های نادرشاه افشار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

نادرشاه افشار در طول حیات پر فراز و نشیب سیاسی خویش، مخصوصاً بعد از تاجگذاری، خطابه‌ها و نطق‌های فراوانی، به مناسبت‌های مختلف، همانند رایزنی در امور کشور، نقشه‌های جنگی و دیپلماسی خارجی، در مجامع و محافل گوناگون، در جمع خواص، عوام یا در حضور سپاهیانش ایراد کرده است. بخش قابل توجهی از متن این سخنرانی‌ها، که بیشتر در لابلای متون تاریخی این دوره، مانند کتاب تاریخ جهانگشای نادری، عالم آرای نادر و سفرنامه‌های خارجی‌، مندرج است، باقی مانده و قابل دسترسی می‌باشد.
این خطابه‌ها از نظر تاریخی، مشحون است از مطالب و اشارات ارزشمند سیاسی، اجتماعی، که برای بررسی سیاست داخلی و خارجی نادر، خاصه، روانکاوی شخصیت وی، پژوهشگر دوره افشاریه را می‌تواند بهترین راهنما باشد.
پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن ارائه برخی از مهمترین منصوصات مزبور، تحلیلی منطقی و علمی از مندرجات و مکنونات آن عرضه کند. 

کلیدواژه‌ها