بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 استادیار گروه مدیریت بهداشت و درمان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

چکیده

نیروی انسانی به عنوان مهمترین و بـا ارز شتـرین سـرمایه یـک سـازمان مطـرحاست. لذا توجه به آنها، مخصوصاً توجه به ارزشهای آنها در سازمان، می توان گام مهمی را در موفقیت سازمان برداشت. 
ارزشها اهمیت دارنـد زیـرا پایـه و اسـاس درک نگرشـها، انگیـزش و ادراک افـرادهستند. از آنجا که ارزشها تعیین  کننده یا هدایت کننده رفتار میباشند، لذا تناسب فـرد درسازمان (یعنی اینکه رفتار فرد با فرهنگ سازمانی متناسـب باشـ د) بـه عنـوان عـاملی بـهحساب م یآید که بر آن اساس فرد م یتواند به سـازمان بپیونـد د، بـه عنـوان عنـصری ازسازمان د رآید و عملکردش مورد ارزیابی قرار گیرد و یـا ارتقـای مقـام یابـد. تولمـات س[1] (2004) معتقد است قطعاً روابط آشکاری بین ارزشهای افراد و فرهنـگ سـازمانی وجـوددارد  .
هدف از این تحقیق تعیین رابطـه بـین ارزشـهای پرسـنلی و فرهنـگ سـازمانی درسازمانهای دولتی شهر کرمان میباشد. این پـژوهش بـا اسـتفاده از مطالعـات مقطعـی وروش همبستگی در جامعه آماری 2428 نفری کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمـان ازروش تصادفی نمون هگیری طبق هبندی شده تعداد 196 نفر انتخـاب و انجـام گردیـد. بـرایجم عآوری اط لاعات از دو پرسشنامه استفاده شد و برای تعیین روایی، از نظرات 5 نفر ازاستادان گروه مدیریت و علوم تربیتی استفاده ش د. اعتبار آن از طریق بازآزمایی به دست آمد. در این تحقیق اطلاعات جم عآوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیـه و تحلیـلگردید. 
نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین ارزشهای پرسنلی (دستیابی به اهداف، کمک و توجه به سایرین، درست کاری، منصف بودن) و فرهنگ (انطباق پذیری، رسالتی ،مشارکتی، سازگاری) سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها