بررسی وضعیت مدارس شهر شیروان بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده (دیدگاه پیتر سنگه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی- مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

زیربنای هر گونه حرکت به سوی رشد و توسعه سازمانی و بهبود فرآیند کـار درسازمانها، شناخت دقیق وضعیت موجود، تشخیص صحیح نقاط قوت و ضـعف و سـپس طرح برنامه هایی سنجیده برای اصلاح جریان خواهـد بـود. هـدف ایـن پـژوهش بررسـی میزان یـادگیر بـودن مـدارس شـهر شـیروان بـر اسـاس شاخـصهای رفتـاری سـازمان یادگیرنـده (دیـدگاه پیتـر سـنگه) اسـت. روش انجـام تحقیـق، توصـیفی از نـوع پیمایـشی میباشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدارس ابتدائی،  راهنمایی و متوسـطه نظــری دولتی شهر شیروان  تشکیل میدهند و نمونه گیری بـه روش طبقـه های متناسـب بـا حجـم انجام شده است. 
برای جمـع آوری داده هـا از یـک پرسـشنامـه بـسته - پاسـخ بـرای معلمـان، یـک پرسشنامه باز – پاسخ برای مدیـران و بررسـی وضعیت و امکانـات موجـود در مدرسـه استفاده شده، روایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمـون- آزمـون مجـدد، آلفـایکرانباخ و نظر اساتید و متخصصان رشته مدیریت حاصل شده اسـت و نتـایج بـه دسـت آمده نشان میدهد که بین وضعیت کنونی مدارس و ویژگی های سازمان یادگیرنده فاصـله وجود دارد سنجش هر یک از مؤلفه های این سازمانها منجر به تأیید این اختلاف شد. 
مقایسه مقاطع مختلف تحصیلی نیز بیانگر آن است که بین مقاطع مختلف تحصیلی از نظر ویژگی های سازمان یادگیرنده اختلاف معناداری وجود دارد و مقطع ابتدائی نـسبت به دو مقطع دیگر به ویژگیهای رفتاری سازمان یادگیرنده نزدیکتـر اسـت.همچنـین سـایریافتـه ها نشان میدهـد کـه مـدرک تحـصیلی، نـوع مدرسـه و سـابقه تـدریس بـر میـزان یادگیرنده بودن مدارس تأثیری ندارد. لازم به ذکر است در ایـن پـژوهش از شاخـصهای آم ار توصیفی نظیر، توزیع فراوانی، میانه درصد فراوانی نسبی و ... و همچنین شاخصهـای آمـار استنبـاطی نظیـر تجزیــه و تحلیــل واریــانس و آزمــون دوجملـهای استفاده شده است.  

کلیدواژه‌ها