بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در دبیرستانهای شهر بجنورد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مـدیران و سـلامت سـازمانی در دبیرستانهای شـهر بجنـورد در سـال تحـصیلی 68-85 مـیباشـ د. بـه همـین منظـورخویشتن شناسی مدیران بعنوان متغیر پیشبین و سلامت سازمانی بعنـوان متغیـر مـلاک مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مشتمل بر 29 نفر از مـدیران دبیرسـتان های شهر بجنورد در سال تحصیلی 68-85 می باشد نمونه آماری از طریق روش نمونه گیـری ساده به تعداد 26 نفر از آنها انتخاب شدند و تعداد دبیران که 700 نفر بودند که از طریـق نمونه گیری سـاده 285 نفـر انتخـاب شـدند روش تحقیـق توصـیفی، اسـتنباطی و از نـوع همبستگی میباشد. برای تعیین خویشتن شناسی مدیران از پرسشنامه دیوید. وتن و کـیم. کامرون4 از کتاب رویکردهای پژوهشی محمد مقیمی کـه شـامل یـازده گزینـه مـ یشـد وبرای سلامت سازمانی از پرسشنامه استاندارد سلامت سـازمانی (OHI)5 کـه شـامل44 سؤال بسته پاسخ بر اساس مقیاس 4 درج های لیکرت استفاده شده است. جهـت تجزیـه وتحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل شاخصهای آماری (رسـ م جـ دول، فراوانـی، درصـدفراوانی، نموداره ا) و همچنین از آمـار اسـتنباطی شـامل جـدول افقـی، آزمـون خـ یدو و فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهـد کـه بـین خویـشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی رابطـه وجـود دارد. بنـابراین بـا توجـه بـه مطالعـات محقق و نتایج حاصل از پژوهش هر اندازه میزان آگاهی مدیر و شـناخت آنهـا نـسبت بـه خود افزایش یابد همین شناخت باعث افزایش تفکر منطقی و استفاده مناسب از استراتژیهای مدیریت می گردد. هر اندازه مدیر رفتار خود را متناسب وضعیت خاص و بـانیازهای زیردستانش انطباق پذیر سازد به همان اندازه در سلامت سـازمان مـؤثر خواهـدبود. 

کلیدواژه‌ها