بررسی نقش توسعه آموزشهای تعلیمات عمومی در اجرای برنامه های تنظیم خانواده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

2 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش برسی تأثیر تحصیلات دوره تعلیمات عمومی بر تنظیم خانواده در شهرستان الیگودرز بوده است که در این پژوهش ضمن مقایسه تعداد فرزندان در خانواده ها و با توجه به سطوح تحصیلی والدین آنان اثربخشی تحصیلات در حد تعلیمات عمومی در کاهش بعد خانواده مورد بررسی قرار گرفته است.  
روش تحقیق از نوع توصیفی است. جم عآوری داده های مورد بررسی از طریق بررسی اسناد و مدارک موجود و با مراجعه به پرونده های تربیتی دانش آموزان مقطع متوسطه استخراج گردید. جامعه آماری در این پژوهش والدین دانش آموزان مقطع متوسطه و نمونه مورد بررسی بصورت تصادفی از بین آنان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. بین تعداد فرزندان در خانواده هایی که والدین با یکی از آنها حداقل از تحصیلات دوره تعلیمات عمومی برخوردار بوده اند مقایسه صورت گرفته و در این مقایسه در مواردی اثر افزایش تحصیلات (تعلیمات عمومی و بالاتر) نیز مورد بررسی قرار گرفته است بررسی های بعمل آمده توسط آزمونهای t و مجذور خی دو (x2) با نر مافزار SPSS نتایج پژوهش را به شرح زیر مشخص نموده است.  
تحصیلات والدین در حد تعلیمات عمومی و یا بالاتر در کاهش تعداد فرزندان مؤثر بوده است و هر چه بر میزان تحصیلات افزوده شده بر میزان تأثیر افزوده شده است. به علاوه تحصیلات مادر در حد تعلیمات عمومی و یا بالاتر در کاهش تعداد فرزندان تأثیر بیشتری نسبت به پدر داشته است.