تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی روانشناسی،دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری.

2 کارشناس امورآموزش ـ مرکز آموزش عالی فنی امام محمد باقر (ع) شهرستان ساری

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر آموزش سـواد اطلاعـاتی بـر عملکـرد تحـصیلی دانشجویان است سواد اطلاعاتی قابلیتی است که فـرد را در دسـترس مفیـد و مـؤثر بـه اطلاعات، ارزیابی انتقادی آن و استفاده دقیق و خلاق از اطلاعات بدست آمده بـه منظـور رفع نیازهای اطلاعاتی خویش توانمند می سازد. 
روش: این تحقیق از نوع شبه آزمایشی است. در این تحقیق از طرح پیش آزمـون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه آماری شـامل40 نفـر از دانـشجویان مرکـزآموزش عالی فنی امام محمد باقر (ع) شهرستان ساری است که به گونه تصادفی انتخاب و به طور تصادفی20 نفر در گروه اول (آزمـایش) و 20نفـر در گـروه دوم (کنتـرل) قـرارگرفتند. در تجزیه و تحلیل توصیفی، از ماتریس یا جدول داده ها استفاده شـده اسـت و در تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، از آزمون t، استفاده شد. 
نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین عملکـرد تحـصیلی دو گـروه آزمایـشی وکنترل تفاوت معنادار وجود دارد. بین توانایی های تشخیص و تعیین نیاز اطلاعـاتی در دوگــروه آزمــایش و کنتــرل از نظــر آمــاری تفــاوت معنــی داری وجــود دارد. بــین ایجــاد توانمندیهای جایابی و دسترسی به اطلاعات در دو گروه آزمایش و کنترل از نظر آمـاری تفاوت معنی داری وجود دارد. بین ایجاد توانمندی های مربوط به استفاده مؤثر و مسئولانه از اطلاعات در دو گروه آزمایش و کنترل از نظر آمـاری تفـاوت معنـی داری وجـود دارد. 
نحوه استفاده از منابع اطلاعاتی در کتابخانـه هـا در دو گـروه آزمـایش و کنتـرل از نظـرآماری تفاوت معنی داری وجود دارد. 
با توجه به نتایج بدست آمده و تأیید فرضیه ها میتوان به این مهم دست یافـت کـه برگزاری دوره های سواد اطلاعاتی در استفاده بهینه و مناسـب اطلاعـات بـه دانـشجویان کمک می کند  .

کلیدواژه‌ها