مقایسه ویژگیهای شخصیتی نوجوانان عادی و بزهکار 18 ـ 12 ساله شهرستان اهواز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

2 کارشناس راهنمایی و مشاوره

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان مقایـسه ویژگیهـای شخـصیتی نوجوانـان عـادی وبزهکار شهرستان اهواز انجام شده است. هدف از اجرای این تحقیق پاسخ به ایـن سـؤال بوده که آیا بین نوجوانان عادی و بزهکار از لحاظ ویژگی های شخصیتی از قبیل هیجان پذیری، گوشه گیری، وسواس، افسردگی، افکار پارانوئید، پرخاشگری، بی قـراری وتمایلات ضداجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد؟ 
حجم نمونه پژوهش 150 نوجوان مشتمل بر (75 نوجـوان عـادی و 75 نوجـوان بزهکار) بود که گروه بزهکار بصورت تصادفی از مرکز اصلاح و تربیت شهرستان اهوازو افراد عادی نیز به صورت گروه های در دسترس با در نظـر گـرفتن دامنـه سـنی مـوردنظر از سطح شهر انتخـاب شـدند. جهـت جمـع آوری اطلاعـات از پرسـشنامه ویژگیهـای شخصیتی و ودورث (1920) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیـل داده هـا از روشـهای آماری میانگین، واریانس، آزمونt  گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک عاملی با طـرح اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج آزمونt  نشان داد که بین نوجوانان عادی و بزهکـاراز لحاظ ویژگی های شخصیتی هشتگانه مذکور اخـتلاف معنـی داری وجـود دار د. بنـابراین تمام فرضیه ها به صورت مورد نظر تأیید شدند. همچنین تحلیل واریـانس یـک عـاملی بـاطرح اندازه گیری مکرر (مانووا) نشان داد که بین متغیرهای آزمایشی هشتگانه در هـر دوگروه (عادی و بزهکار) اختلاف آماری معنی داری وجود دارد. (001/>0P) 

کلیدواژه‌ها