بررسی تأثیر توجه تقسیم شده و هیجان بر احتمال پدیدآیی حافظه کاذب در میان افراد مبتلا به اختلالات خلقی مراکز مشاوره شهر کرمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مشاوره

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی اثر توجه تقسیم شده و هیجان ترس بر احتمال پدیدآیی جافظه کاذب در میان افراد مبتلا به اختلالات خلقی (افسردگی) مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمان پرداخته شد. 
مشارکت کنندگان بر اساس آزمون بک و خط برش 25 انتخاب گردیده و تحت دو آزمایش توجه تقسیم شده و هیجان قرار گرفتند. 
در آزمایش اول 240 مشارکت کننده تحت شرایط توجه تقسیم شده (توجه مترکز) و هیجان ترس و (عدم هیجان ترس) فهرست هایی از کلمات متداعی (از نظر معنایی) را دریافت کرده و پس از گذشت یک ساعت از آنان خواسته شد تا آن کلمات را بازخوانی و بازشناسی کنند.  
در آزمایش دوم نیز 240 مشارکت  کننده تحت شرایط توجه تقسیم شده (توجه متمرکز) و هیجان ترس گذشت یک ساعت تصاویر را بازخوانی و بازشناسی نمودند. 
نتایج حاکی از آن بود که در هر دو آزمایش، شرایط توجه تقسیم شده و هیجان ترس به افزایش میزان بازخوانی و بازشناسی کاذب کلمات و تصاویر منجر می گردند. همچنین یافته ها نشان داد که مشارکت کنندگان به میزان قابل ملاحظه ای کلمات و تصاویر کاذب را به یاد می آورند نتایج بر حسب نظریات مطروحه در حافظه کاذب مورد بحث قرار گرفت.