بررسی موانع کاربست فاوا ( فناوری اطلاعات و ارتباطات) در مدارس متوسطه شهر اصفهان از نظر دبیران و مدیران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

در آغاز قرن بیست و یکم، افراد و جوامع، با نیاز روزافـزون خـود بـه آمـوزش،مسئولیت فوق العاده سنگینی بر دوش مؤسسات آموزشی گذاشته اند .سرعت فزآینده علم و پیشرفت سریع فناوری، تلاش هر چه بیـشتر دسـتانـدکاران نظـام آموزشـی را بـرای آگاهی از فناوریهـای جدیـد و قابلیت هـای آنهـا ضـروری مـیسـاز د. از ایـن رو نظامهـای آموزشی در مقابل مـوج عظیمـی از تحـولات قـرار گرفتـه انـد کـه در آن موقعیـت سـنتی مدرسه، روش آموزش، دانش آموزان، معلم و مدیر به چالش کشیده شده اسـت. اگـر چـه ورود فاوا به مدارس میتواند باعث تحول نظام آموزشـی شـود ولـی تـرویج فناوری هـای نوین با موانعی نیز همراه است.   به منظور بررسی موانـع کـاربرد فـاوا د ر مـدارس، پـژوهش توصـیفی-پیمایـشی حاضر انجام شده است نمونه آماری این پژوهش شامل 180 نفر از دبیـران و 37 نفـر ازمدیران مدارس متوسطه است. که 
دارای کارگاه فاوا بود ه انـد و از طریـق تـصادفی سـاده هماهنگ با تعـداد دبیـران و مـدیران نـواحی آموزشـی در سـطح شـهر اصـفهان انتخـاب شده اند. ابزار بکار رفته در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است کـه بـرای بررسـی روایی آن، از روایی محتوا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیـه و تحلیل پرسشنامه ها از طریق آمـاری توصـیفی و اسـتنباطی در محـیطSPSS  صـورتگرفته است. 
           از جمله مهمترین موانع کاربست فاوا که در پژوهش حاضر مشخص شده می توان به:  
1-   عدم تسلط دبیران به زبان انگلیسی 
2-   ضعف در دانش رایانه ای دبیران 
3-عدم تلفیق رایانه در محتوای برنامه درسی 
4- کمبود وقت کار عملی نسبت به تئوری در دبیرستانها اشاره کرد.  

کلیدواژه‌ها