بررسی تفاوت دیدگاه معلمان و مدیران نسبت به نظام موجود ارزشیابی عملکرد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

3 دبیر آموزش و پرورش منطقه 2

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین دیدگاه معلمان و مدیران مـدارس نسبت به نظام موجود ارزشیابی عملکرد معلمان تفاوت وجود دارد. جامعـه آمـاری کلیـه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی منطقه تبادکان (1749 نفر) بودند که تعداد 100 نفر بـه صورت تصادفی انتخاب شـدند. در تجزیـه و تحلیـل داده هـا از آزمـونt  و آزمـون لـون استفاده شد. نتایج نشان داد بین دیدگاه معلمان و مدیران تفاوت معنی داری وجود دارد ومدیران نسبت به اهداف، روشها، محتوا، معیارها و استانداردها، شایـستگی ارزشـیابان واستفاده از نتایج ارزشیابی دیدگاه مثبت تری دارند.  

کلیدواژه‌ها