بررسی ارتباط بین سبکهای هویت و مسؤلیت پذیری در دانشگاههای تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

3 3 استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سبکهای هویت (اطلاعاتی ،هنجاری، سر در گمی/ اجتنابی) ومسؤولیت پذیری در دانشجویان دانشگاههای تهران پرداخته است.بدین منظور 380 نفر ازدانشجویان دختر و پسر دانشگاههای تربیت معلم ،تهران  ،علامه طباطبائی،علم و صنعت و شهید بهشتی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه های سبک هویت (ISI)، برزونسکی(1989) و پرسشنامه مسؤولیت پذیری(SCI-R)، گاف ( 1987)استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق از دو روش آمارتوصیفی(فراوانی،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون T، تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که بین سبک هویت اطلاعاتی و مسؤلیت پذیری رابطه همبستگی معنی دار مثبت وجود دارد. 
بین سبک هویت هنجاری و مسؤولیت پذیری رابطه همبستگی معنی دار مثبت وجود دارد. 
بین سبک هویت سردرگمی/اجتنابی و مسؤولیت پذیری رابطه همبستگی معنی دار منفی وجود دارد. 
بین سبکهای هویت (اطلاعاتی، هنجاری، سردرگمی/ اجتنابی) و جنسیت رابطه همبستگی معنی دار وجود ندارد.