ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد ساخت وسازگرایی راهبردی نوین در ارزشیابی برنامه درسی دردوره ابتدایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ، عضو هیات علمی دانشگا ه آزاد اسلامی تربت حیدریه

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، عضو هیات علمی دانشگا ه مازندران

چکیده

ارزشیابی برنامه درسی بعنوان یک قلمرو مطالعاتی اصلی و مهم در زیر مجموعهحوزه برنامه درسی مطرح می باشد.علیرغم ایجاد رسمی قلمـرو برنامـه درسـی در دهـه1920 اما ظهور ارزیابی برنامه درسی مربوط به چند دهه بعد می شود. اگـر چـه قبـل ازاین زمان بصورت اولیه ارزشیابی ازبرنامه ها صورت می گرفت اما از نیمه قـرن بیـستمبه بعد بود که این حوزه مطالعاتی بصورت خاص مورد توجه قرار گرفـت.اکنـون پـس از گذشت چند دهه از  ظهور این قلمرو مطالعاتی این حوزه دستخوش تغییراتی شده است.از سوی  دیگر دوره ابتدایی با عنایت به ویژگـ ی هـ ایی کـه دارد رویکـرد ارزشـیابی برنامـهدرسی خاص خود را می طلبد.در این مقاله ضمن اشاره به مفهوم و تاریخچه ارزشـیابیبرنامه درسی سعی می گردد تغییر پارادایمی که در این قلمرو رخ داده است و ضـرورتبکارگیری ر ویکرد سازنده گرا در ارزشیابی برنامه درسـی دوره ابتـدایی مـورد بحـث وبررسی قرار گیرد  .

کلیدواژه‌ها