بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان در شعبات بانک ملی خراسان شمالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی M.A، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

تحقیق حاضر به مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیـت کارکنـان شـعباتبانک ملی استان خراسان شمالی در سال 1385 می پردازد. جامعه آمـاری تحقیـق شـامل کارکنان بانک ملی شعبات خراسان شمالی است. که به تفکیک پرسـنل خـدماتی، 214 نفـرم یباشند. نمونه آماری را 100 نفر از کارکنان بانک ملی خراسان شمالی تشکیل داده اند. 
به منظور اندازه گیری هر یک از متغیرهای پـژوهش از پرسـشنامه اسـتفاده شـده است که شامل:
1ـ پرسشنامه فرهنگ سازمانی مـدل دنیـسون جهـت انـدازه گیـری فرهنـگ سـازمانی درشاخصهای مشارکتی، سازگاری، انطباق پذیری و مأموریتی و تعیـین نـوع فرهنـگ غالـب سازمان است.
2ـ پرسشنامه خلاقیت رندسیپ، جهت تعیین میزان خلاقیت کارکنان.
نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان میدهد که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت یک رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد یعنی هر چه نمـره فرهنـگ سـازمانی بـالاتر باشـدمیزان خلاقیت کارکنان نیز بیشتر است اما، این رابطه در سطح معناداری نیست.
و هر یک از شاخصهای فرهنگ سازمانی نیز به تنهایی رابطه معناداری با خلاقیترا نشان ندادند. یافته های جانبی بدست آمـده نـشان مـیدهنـد کـه در فرهنـگ سـازمانی مأموریتی میزان خلاقیت کارکنان بیشتر است. و فرهنگ سازمانی انطبا ق پذیری نسبت به دیگر شاخص ها از نمره میانگین بالاتری برخـوردار اسـت. و بـا اطمینـان مـی تـوان گفـت فرهنگ سازمانی انطباق پذیری بر کارکنان شعبات بانک ملی استان خراسان شمالی حاکم است. 
در عین حال با توجه به نتایج بدست آمده نیمرخ فرهنگی رسـم شـده بـرای بانـک ملی، هر چهار شاخص فرهنگ سازمانی را بطور متوسط نشان می دهد. در صـورتی کـه یک سازمان مؤثر و موفق باید کلیه شاخصهای فرهنگ سازمانی را بـه صـورت قـوی ازخودش بروز دهد.