بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد سازگاری شغلی بر افزایش انگیزش شغلی کارکنان سازمان بازرسی کل کشور شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 x

2 v

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد سازگاری شغلی بر افزایش انگیزش شغلی کارکنان سازمان بررسی کل کشور شهر تهران است.
جامعه آماری شامل کلیه پرسنل ستادی سازمان بازرسی کل کشور شهر تهران در سال 84 است. حجم نمونه طبق اصول علمی 60 نفر به دو گروه (آزمایش و کنترل) با استفاده از روش  نمونهگیری تصادفی ساده تقسیم گردید. جهت  جمعآوری  دادهها از پرسشنامه 36 سؤالی نظریه هرزبرگ در دو عامل انگیزشی و بهداشتی و مشاوره گروهی با رویکرد سازگاری شغلی در 8 جلسه دو ساعت انجام پذیرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، نمودار و میانگین) و جهت آزمون سوالهای پژوهش از آزمون t مستقل ،t همبسته و آزمون فریدمن استفاده گردید.