بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

x

چکیده

این پژوهش به دنبال ترسیم تصویری از تعیین ارتباط بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی  میباشد. 
در این پژوهش سؤال اصلی آن است که آیا بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی رابطه وجود دارد؟ 
جامعه آماری در این پژوهش ستاد مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی در مشهد و پانزده شهرستان تابعه می باشد که جمعاً 936 نفر از پرسنل شاغل در این شرکت را در بر  میگیرد، بنابراین برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری به صورت نظامدار (سیستماتیک) استفاده شده و سپس نمونه گیری به صورت تصادفی از مجموعه  حوزههای کاری واحدهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی انتخاب گردیده است. نمونه تصادفی پژوهش حاضر 113 نفر م یباشد که به 95 % اطمینان در نتایج دست  یافتهایم  .
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو پرسشنامه می باشد: 
1-    پرسشنامه سبک مدیریت که  پرسشنامهای هنجار شده است و برای تعیین سبک مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد، این پرسشنامه توسط کارکنان جهت تعیین سبک مدیریت مدیران آنها پاسخ داده شده است. 
2-    پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی که پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد و برای سنجش بهره وری کارکنان توسط مدیران تکمیل گردیده است. 
روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و در جهت دستیابی به نتایج تحقیق آزمون از جداول توافقی و ضرایب همبستگی phi و V کرامر و همچنین آزمون اسپیرمن استفاده شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری spss استفاده گردیده است.  

کلیدواژه‌ها