پژوهشی پیرامون میزان بهره مندی مردم شهر بجنورد از مطبوعات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

هدف پژوهش حاضر پی بردن به میزان بهره مندی مردم شهر بجنورد ازمطبوعات است. این طرح به روش پیمایشی و بـا اسـتفاده از پرسـشنامه انجـام شـد وداده های آن گردآوری شده بوسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
از مهم ترین نتایجی که به دست آمد این بود که 4/45 درصـد افـراد بـا سـواد51 سال به بالای شهر بجنورد به مطالعه مطبوعات علاق همند هستند. در عـین حـال مهم تـرین دلیل عدم مطالعه گسترده روزنامه در بین شهروندان بجنوردی، دیر رسیدن روزنامه بـه سطح شهر و توزیع نامناسب آن بوده است. روزنامه خراسان بیشترین استفاده کننـده راداشته است و زنان و مردان در خصوص مطالعه روزنامه و مجله متفاوت عمل مـی کننـد،مردان بیش از زنان به مطالعـه روزنامـه علاقـه مندنـد و زنـان بیـشتر بـه مطالعـه مجلـه می پردازند.