اثربخشی مشاوره شغلی با مدل شادمانی فوردایس بر رضایت شغلی مشاوران شهرستان قائم شهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل و عضو باشگاه بروهشگران جوان واحد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد مشاوره – آموزش و پرورش قائم شهر

چکیده

آموزش و پرورش از دیر باز نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع بـشری ایفـاکرده است این نظام از مجموعه اجزائی تشکیل شده که این اجزا به صـورت هماهنـگ درجهت اهداف از پیش تعیین شده فعالیت  می نماینـد. در  ایـن  میـان نقـش مـشاوره درخـورتوجه و تأمل جدی است. انجام مطلوب این نقش مستلزم داشتن رضایت و انگیزه قـوی ونیرومند  می باشد. پژوهش حاضر در نظر دارد تـا بـا بکـارگیری مـدل شـناختی رفتـاری شادمانی فورد ایس سطح رضایت شغلی مشاوران را افـزایش دهـد تـا مـشاوران بتواننـدتأثیر بهتری را در کارکرد خود داشته باشند. 
برای اجرای پژوهش بعـد از مطالعـه مقـدماتی و بررسـی ابـزار پـژوهش یعنـی پرسشنامه شادمانی آکسفورد با ضریب پایایی90/ 0 و رضایت شـغلی دانـت بـا ضـریب پایایی 94/ 0 در جامعه آماری که شامل 60 نفر از مشاوران شاغل در آموزش و پرورش قائم شهر بوده است، ارائه شد و پـس از تـصحیح پرسـشنامه، از بـین افـرادی کـه نمـره رضایت شغلی و شادمانی آنان طبق  نمره گذاری آزمون پایین بوده است، تعداد 24 نفر به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل که هرگروه شامل6 زن  و6 مـرد بـوده انـد، قـرارگرفتند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه دو ساعته در جلسات مـشاوره شـغلی کـه بـا مدل شادمانی فورد ایس ارائه می شد، شرکت کردند. جلـسه پیگیری یـک مـاه بعـد انجـام شد.هر دو گروه سه بار در پیش آزمون، پس آزمـون و آزمـون پیگیـری مـورد ارزیـابی قرار گرفتند. بعد از جمع آوری پرسشنامه هـا داده هـا بـه دلیـل عـدم شـرایط اسـتفاده ازآزمـون پارامتریـک، از روش هـای آمـاری ناپارامتریـک و برنامـه کـامپیوتری MINITNAB وSPSS 
  .تحلیل شده است 

کلیدواژه‌ها