رابطه آموزشهای پیش دبستانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ادبیات، آموزش و پرورش تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، آموزش و پرورش مشهد.

چکیده

برای انجام پژوهش حاضر تعداد 100 نفر  دانشآموز دختر و پسر پایه اول به صورت تصادفی از بین 10344 نفر انتخاب شدند و  پرسشنامهای محقق ساخته بر روی آنان اجرا شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین آموزش های پیش دبستانی با پیشرفت تحصیلی علوم (679/ 0)، فارسی (614/ 0) ، نقاشی (808/ 0) و ریاضی (524/ 0) رابطه وجود دارد. نتایج آزمون t مستقل  معنی دار بودن رابطه را مورد تأیید قرار داد.  

کلیدواژه‌ها