بررسی میزان تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت مدیران در اثر بخش بودن عملکرد آنها از دیدگاه دبیران دبیرستانهای اسلامشهر در سال تحصیلی 83- 84

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر اثر بخشی عملکرد مدیران از دیدگاه دبیران دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهرستان اسلامشهر م یپردازد. در این تحقیق بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت در  زمینههای روابط انسانی، برقراری محیط صمیمی و دوستانه، ابتکار و نوآوری، اعتماد به نفس، رعایت شرح وظایف و اثربخش بودن عملکرد مدیران آموزش دیده و مقایسه آن با مدیران آموزش ندیده و ارائه پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق در اختیار مسئولین و دس تاندرکاران نظام آموزشی مخصوصًاً مسئولین تأمین و تربیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش قرار خواهد داد. 
برای دستیابی به این اهداف از روش توصیفی، پیمایشی استفاده شده است و جامعه آماری در این تحقیق مدیران و دبیران دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهرستان اسلامشهر  میباشد که به روش تصادفی ساده در دو گروه انجام شده است. 158 نفر از دبیران مدیران آموزش دیده و گروه دوم شامل 158 نفر از دبیران مدیران آموزش ندیده م یباشند که از بین 17000 نفر انتخاب شدند   .
ابزار  جمعآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل  یافتهها تحقیق از  روشهای آمار توصیفی و استنباطی مناسب استفاده شده است.  
نتایج حاصل  اندازههای تحقیق نشان داد که مدیرانی که در  دورههای آموزش ضمن خدمت شرکت  کردهاند از لحاظ هر یک از متغیرهای (ایجاد محیط صمیمی و دوستانه، ابتکار و نوآوری و اعتماد به نفس و رعایت شرح وظایف نسبت به مدیرانی که در این  دورههای شرکت  نکردهاند  اثربخشتر  میباشند، بنابراین  میتوان نتیجه گرفت که آموزش ضمن خدمت در اثر بخشی عملکرد مدیران مؤثر می باشد.