کارآفرینی و تعاونی زنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

2 کارشناس ارشد کتابداری

چکیده

زنان حدود نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص  دادهاند و نسبت آنان در جامعه تحصیل کرده،  همچنان رو به تزاید است، اما هنوز سهم  شایستهای در اقتصاد ملی به دست  نیاوردهاند  .
جوان بودن ترکیب سنی، افزایش سهم حضور زنان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و از طرفی پایین بودن نسبت نرخ فعالیت زنان، کمبود شغل و افزایش بیکاری، تصاویری را  پیشرو قرار  میدهد که دیگر نمی توان در سطح شعار و اندرز محدود شد. 
شرط توسعه در دنیای پرشتاب کنونی استفاده از همه منابع موجود و توان افزایی کلیه ظرفیت های در اختیار است، انتخاب این مسیر مستلزم فراهم ساختن بستری است که امکان بروز و ظهور ابتکارات و تدابیر خلاقانه و فعالیتهای کارآفرینانه را فراهم سازد. 
در این تحقیق ضمن بررسی اشتغال زنان ایران، موانع اشتغال زنان بررسی شده در میان موانع مطرح شده که اغلب جنبه بیرونی دارند، عدم وجود خودباوری و اعتماد به نفس در میان زنان مورد بررسی  دقیقتری قرار گرفته و به عنوان یک راهکار فوری جهت تخفیف این مساله مشارکت زنان در قالب شرکتهای تعاونی پیشنهاد گردیده است.