بررسی تأثیر آموزش راهبردهای ان.ال.پی بر میزان سلامت روان و مسئولیت پذیری دانش آموزان شهر بجنورد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.

2 - دبیر دبیرستان سمیه

چکیده

پــژوهش حاضــر بــا هــدف بررســی تــأثیر آمــوزش راهبردهــای ان ال پــی(برنامهریزی عصب ی-کلامی) بـر سـلامت روان و مـسئولیتپـذ یری دانـ شآمـوزان شـهربجنورد انجام شده است. 40 نفر با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای و مرحلهای ،از بینجامعه دانشآموزان پسر مقطع متوسطه (سوم دبیرستا ن) به عنوان نمونه تحقیق انتخـابشدند. با توجه به ماهیت تحقیق ،روش تحقیق آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و طـرحپژوهش حاضر طرح نیمه تجربی (طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه کنتـرل) اسـت کـهبرای بررسی تأثیر ا ن. ال .پی، بر متغیرهای تحقیق استفاده شده است. پرسشنامه سلامتروان (GHQ)، کلــدبرگ (1977)، جهــت ســنجش میــزان ســلامت روان و پرســشنامهمسئولیتپذیری (CPI-R) نیز جهت اندازهگیری  میزان مسئولی تپذیری دانـشآمـوزان بـهکار رفته است.  در این تحقیق ابتدا آزمودنیها به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شـدن د. قبـلاز اجرای متغیر مستقل یک پیشآزمون بر روی هـر دو گـروه در زمینـه سـلامت روان ومسئولیتپذیری انجام شد که نتیجه 
پیشآزمون تفاوت معناداری را بـین دو گـروه نـشاننداد. پس آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت 18 جلسه هر جلـسه09 دقیقـ ه بـه مـدت6 هفته تحت تأثیر متغیر مستقل قرار گرفتند: سپس از هر دو گروه یک پ سآزمـون بـه عمـلآمد. نتایج پسآزمون مبین تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل بود و نشانده تـاثیرآموزش راهبردهای ان. ال .پی بر سلامت روان و  مسئولیتپذیری. جهت بررسی پایائی نتایج 40 روز بعد از پس آزمون اول، پس آزمون دوم اجـراشد که نتایج پس آزمون اول تکرار شد و این نشاندهنده پایـائی تـاثیر راهبردهـای ان الپی در طول زمان است.