جهانی شدن دنیــای اطلاعات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

چکیده

مفهوم جهانی شدن به فرآیندی اطلاق  میشود که طی آن جریان آزاد اندیشه ،انسان، کالا، خدمات، و سرمایه در دنیا میسر گردد. تأثیر این مفهوم دگرگونی متغیرهای زمان و مکان را پدید آورده و گسترش ارتباطات در سطح  بینالمللی قابلیت وقوع یافته است. بر این قرار،  دادههای کمی اطلاعات در صحنه جهانی ابعاد وسیعی یافته و موجب رشد شبکه ارتباطات، در صحنه  بینالمللی از نظر روابط فردی و اجتماعی شده است. در مقاله حاضر، ضمن توجه به جهانی شده گستره اطلاعاتی در جهان معاصر، به ارزیابی موضوعات مذکور صادرات، شده و در نهایت به  نتیجهگیری درباره تأثیرات آن بر کتابداری و اطلاع رسانی پرداخته  میشود.