بررسی تأثیر گذراندن درس برنامه ریزی تحصیلی شغلی بر خودشناسی، شناخت رشته های تحصیلی و مشاغل و مهارتهای برنامه ریزی و تصمیم گیری دانش آموزان سال دوم دوره متوسطه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

این پژوهش در صدد آن است تا به بررسی نظرات  دانشآموزان سال دوم دوره متوسطه دولتی را درباره تأثیر گذراندن درس  برنامهریزی تحصیلی و شغلی بر خودشناسی، شناخت  رشتههای تحصیلی و مشاغل و مهارتهای  برنامهریزی و تصمیم گیری آنان در سال تحصیلی 48-1383 در شهر بجنورد بپردازد. در این پژوهش روشهای آماری ،از نوع توصیفی و پیمایشی  میباشد. جامعه آماری شامل 2089 نفر ،تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان ،350 نفر، بر اساس روش  نمونهگیری تصادفی  طبقهای نسبتی انتخاب شده اند. ابزار  جمعآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است که حاوی 31 سؤال بسته پاسخ چند  گزینهای بر مبنای درجه لیکرت  میباشد. ضریب آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامه 92% به دست آمد. نتایج پژوهش به شرح زیر م یباشد:  
1- از دیدگاه  دانشآموزان سال دوم متوسطه گذراندن درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی برخودشناسی تأثیر مثبت دارد. (05/ 0< p).
2- بین نظرات دانش آموزان از لحاظ جنسیت نسبت به تأثیر گذراندن درس  برنامهریزی تحصیلی- شغلی بر خودشناسی، تفاوت  میانگینها معنی داری می باشد (05/ 0< p).
3- بین نظرات دانش آموزان از لحاظ سه شاخه تحصیلی، نسبت به تأثیر گذراندن درس برنامه ریزی تحصیلی- شغلی بر خودشناسی تفاوت  معنیداری وجود دارد. (05/ 0< p).
4- از دیدگاه دانش آموزان سال دوم متوسطه گذراندن درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی بر شناخت رشته های تحصیلی تأثیر مثبت دارد. (05/ 0< p ).
5- بین نظرات دانش آموزان از لحاظ جنسیت نسبت به تأثیر گذراندن درس برنامه ریزی تحصیلی-شغلی بر شناخت بیشتر رشته های تحصیلی، تفاوت میانگینها معنی دار می باشد (05/ 0< p ).
6- بین نظرات دانش آموزان از لحاظ سه شاخه تحصیلی، نسبت به تأثیر گذران درس  برنامهریزی تحصیلی شغلی بر شناخت رشته های تحصیلی تفاوت  معنیداری دارد ( 05/ 0< p).
7- از دیدگاه  دانشآموزان سال دوم متوسطه گذراندن درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی بر شناخت بیشتر مشاغل تأثیر مثبت دارد. (05/ 0< p).
8- بین نظرات  دانشآموزان از لحاظ جنسیت نسبت به تأثیر گذراندن درس  برنامهریزی تحصیلی و شغلی بر شناخت بیشتر مشاغل، تفاوت میانگینها  معنیدار  نمیباشد. (05/ 0< p ).
9- بین نظرات دانش آموزان از لحاظ سه شاخه تحصیلی، نسبت به تأثیر گذراندن درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی بر شناخت مشاغل تفاوت  معنیداری وجود ندارد. (05/ 0< p)
10- از دیدگاه دانش آموزان سال دوم متوسطه گذراندن درس  برنامهریزی تحصیلی-شغلی بر مهارتهای  برنامهریزی و  تصمیمگیری تأثیر مثبت دارد. (05/ 0< p).
11- بین نظرات دانش آموزان از لحاظ جنسیت نسبت به تأثیر گذراندن درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی بر مهارتهای برنامه ریزی و تصمیم گیری تفاوت  میانگینها  معنیدار  میباشد. (05/ 0< p).
12- بین نظرات  دانشآموزان از لحاظ سه شاخه تحصیلی، نسبت به تأثیر گذراندن درس برنامه ریزی تحصیلی- شغلی بر مهارتهای برنامه ریزی و تصمیم گیری تفاوت معنی داری وجود ندارد. (05/ 0< p).