بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

l

چکیده

هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح جایگاه هیجانات و عواطف در توانمندیهای انسانی دارد و شکلی از هوش اجتماعی است که توانایی کنترل احساسات و هیجانات خود و دیگران تمایز میان آنها و استفاده از این اطلاعات جهت هدایت تفکر و عمل را شامل  میشود یک فرد فاقد هوش هیجانی حتی اگر بهترین  دورههای آموزشی را در دنیا ببیند  نمیتواند یک رهبر سازمانی برجسته و موفق باشد هدف اصلی این پژوهش آن است که ضمن بررسی قابلیتها و کاربردهای هوش هیجانی به این سؤال پاسخ دهد که آیا بین هوش هیجانی و سبک رهبری رابطه وجود دارد؟ ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بار-ان برای اندازه گیری هوش هیجانی و پرسشنامه هالپین برای اندازه گیری سبک رهبری مدیران است جامعه مورد نظر کلیه مدیران و دبیران راهنمایی و متوسطه ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد می باشد که به کمک نمونهگیری تصادفی طبقه ای از 114 مدیر 103 و از 1254 دبیر 303 دبیر انتخاب شدند روش تحقیق پیمایشی و از ضریب همبستگی پیرسون آزمون  کلموگروفاسمیرنوف و آزمون t جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده و نتایج نشان داد که با احتمال 95% بین هوش هیجانی و سبک رهبری همچنین مؤلفه های هوش هیجانی (مهارتهای درون فردی مهارتهای میان فردی سازگاری مدیریت استرس خلق عمومی) و سبک رهبری رابطه وجود ندارد تنها بین 3 عامل از عوامل هوش هیجانی و سبک رهبری یعنی عزت نفس تحمل فشار روانی و روابط بین فردی رابطه وجود دارد همچنین بین سبکهای رهبری وظیفه مدار و رابطه مدار فقط در عامل کنترل تکانه تفاوت وجود دارد و سبک رهبری غالب رابطه مدار با 83/ 8 % فراوانی است.