بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان و ارائه یک مدل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی.

چکیده

این پژوهش با عنوان »بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمـا ن« در شـهرفردوس انجام شده و مهمترین هدف آن، بررسی میزان رضایت شغلی معلمـان و عوامـلموثر بر آن بوده است. برای بررسی آن از نظریه های متفاوتی بخصوص نظریه پنج گانـهمزلو (فیزیکی، امنیتی، اجتماعی، احترام، خود شکوفایی) و نظریـه برابـری اسـتفاده شـدهاســت. نــوع تحقیــق همبســتگی (correlation) و روش آن پیمایشــی (survey) شــیوه نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بوده است. جامعـه آمـاری کلیـه معلمـان سـه مقطـعتحصیلی که تعداد آنها در سال تحصیلی1384-1383، 858 نفر بودنـد کـه از میـان آنهـا،180 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و ابزار اندازه گیـری پرسشـنامه بـوده اسـت.
پس از بررسی و تحلیل آماری در مورد فرضیه های تحقیق نتایج زیر به دست آمده است: 
1-   با 59/ 0 اطمینان بین امنیت شغلی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. 
2-   با99/ 0 اطمینان، بین روابط اجتماعی فرد با همکاران و رضایت شغلی رابطه معناداری وجوددارد.
3-   با 99/ 0 اطمینان، بین امکانـات و فرصـتهای رشـد و ارتقـاء و رضـایت شـغلی رابطـهمعناداری وجود دارد.
4-   با 99/ 0 اطمینان، بین منزلت اجتماعی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
5-   با استفاده از آزمون t برای گروه های مستقل و فرض برابری واریانس ها بین جنس و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها